Creators - Regulamin


Regulamin

1

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane Usługami) przez FIRMBOOK BC z siedzibą w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 8, 97-400 Bełchatów (dalej zwany Usługodawcą) za pomocą serwisu www.fbcreators.eu (dalej zwany Serwisem).

2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2

1. Usługodawca świadczy następujące Usługi drogą elektroniczną:

a. możliwość tworzenia jednego, personalizowanego konta dla dwu serwisów: www.firmbook.eu oraz www.fbcreators.eu i publikowania w ramach konta na każdej z tych platform informacji o swojej firmie i/lub ofercie, w celu wzbudzenia zainteresowania innych użytkowników poszukujących produktów, usług i firm/kooperantów i/lub tworzenia sieci powiązań pomiędzy użytkownikami,

b. możliwość publikowania w w ramach konta informacji o poszukiwaniu towaru, usługi,

c. możliwość przeszukiwania zasobów dostępnych w serwisie www.firmbook.eu w celu odnalezienia informacji o ofertach i firmach,

d. płatne abonamenty, pozwalające edytować i dokonywać konfiguracji stron www za pomocą systemu Firmbook Creators zgodnie z www.fbcreators.eu/pakiety

2. Prawa wyłączne do funkcji udostępnianych w ramach Usług, w szczególności prawa autorskie, prawo odrębne do baz danych, prawa ochronne na znaki towarowe Serwisu przysługują Usługodawcy. Prawa do zawartości kont przysługują użytkownikom, którym Usługodawca udostępnia Usługi.

3. Świadczenie Usług dokonuje się wyłącznie na żądanie użytkownika. Bez zgody użytkownika nigdy nie jest naliczana żadna opłata.

4. Żadna usługa przy odnowieniu nie jest przedłużana automatycznie i żadna opłata nie jest naliczana automatycznie. W przypadku kontaktu zwrotnego ze strony użytkownika stosuje się rabaty.

5. Akceptując niniejszy regulamin użytkownik który skorzysta z usługi płatnej wyraża zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę faktur drogą elektroniczną.

3

1. Z Usług może korzystać każda osoba odwiedzająca stronę internetową Serwisu dostępną pod adresem www.fbcreators.eu , z zastrzeżeniem pkt 4 ust. 1.

2. Korzystanie z Usług, o których mowa w pkt 2 ust. 1 a, b, c jest bezpłatne. Odrębne warunki przewidują odpłatność za Usługi wymienione w pkt 2 ust. 1 d świadczone przez Usługodawcę zgodnie z www.fbcreators.eu/pakiety .

3. Usługodawca nie jest stroną transakcji realizowanych z wykorzystaniem funkcji Serwisu pomiędzy użytkownikami. W szczególności Usługodawca nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność danych udostępnianych w ramach kont oraz oświadczeń przekazywanych przez użytkowników pomiędzy sobą, za ewentualne naruszania praw osób trzecich oraz za wiarygodność i wypłacalność użytkowników. Wszelkie nieporozumienia będą rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez angażowania Usługodawcy w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami. Usługodawca udostępnia wyłącznie Serwis oraz narzędzia do wspierania realizacji procesów biznesowych i ułatwiających prowadzenie biznesu.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo usuwania publikacji i kont. Każdy przypadek traktowany jest indywidualnie. W przypadku e-usług płatnych Usługodawca zwraca pozostałą do wykorzystania część kwoty płatności za Usługę użytkownikowi korzystającemu z Usług płatnych.

5. Usługodawca może usuwać konta użytkowników konkurencyjnych w stosunku do Usługodawcy.

6. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Serwisu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Usługodawcy. W przypadku takiego postępowania, Usługodawca zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.

7. Użytkownikowi korzystającemu z Serwisu zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub części bazy danych Serwisu poza danymi dostępnymi w ramach realizacji Usług.

8. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

4

1. Prawidłowe korzystanie z Usług możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny użytkownika minimalnych wymagań technicznych związanych z korzystaniem z przeglądarek internetowych.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta użytkownik, a które uniemożliwiają mu korzystanie z Usług, o których mowa w pkt 2 ust. 1.

3. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do konta w Serwisie wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych użytkowników. Użytkownicy zobowiązani są do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w relacjach z Usługodawcą.

5

W trakcie korzystania z Usług instalowane są pliki cookies.

6

1. Niedozwolonym jest:

W wymienionych powyżej przypadkach Usługodawca dołoży starań do usunięcia konta z Serwisu.

2. Użytkownik oświadcza, że wszelkie informacje zamieszczone przez niego w Serwisie w ramach konta są zgodne z prawdą. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za publikowane informacje w ramach konta.

3. Użytkownik oświadcza, że informacje, o których mowa w § 6 ust. 2, nie stanowią danych osobowych w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia publikacji naruszających dobre obyczaje, polskie prawo, urażające osoby trzecie oraz wpisane niedbale, powtarzające się itp.

5. Wpisując dane w Serwisie w ramach konta użytkownik zgadza się na publikowanie ich w Internecie oraz wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie ich przez Usługodawcę i w ramach udostępnianych Usług.

6. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę informacji, o których mowa w pkt 6 ust. 2 celem świadczenia przez Usługodawcę usług, o których mowa w pkt 2. W przypadku skierowania przez jakąkolwiek osobę trzecią jakiegokolwiek roszczenia do Usługodawcy w związku z wykorzystaniem informacji, o których mowa w pkt 6 ust. 2, Użytkownik zwolni Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

7. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu promocji ofert użytkownika. Usługodawca gwarantuje sprawne funkcjonowanie Serwisu jako narzędzia prowadzenia biznesu i jego ciągły rozwój w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę.

7

1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych przez Usługodawcę usług należy zgłaszać na adres kontakt@firmbook.eu

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres e-mail składającego reklamację jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Usługodawcę niezwłocznie, w kolejności wpływu.

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie na adres e-mail podany w reklamacji.